Giỏ hàng

BA CHẠC CHẾCH 45°

( 11 đánh giá )


Liên hệ

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng qua

Y Giảm 21/16 mỏng

1.3

Y Giảm 27/16 mỏng

1.3

Y Giảm 27/21 mỏng

1.2

Y Giảm 27/21 dày dài

1.4

Y Giảm 27/21 BM

1.5

Y Giảm 27/21 ĐB

3

Y Giảm 34/16 mỏng

1.2

Y Giảm 34/21 mỏng

1.2

Y Giảm 34/21 dày dài

1.6

Y Giảm 34/21 BM

1.7

Y Giảm 34/21 ĐB

2.2

Y Giảm 34/27 mỏng

1.2

Y Giảm 34/27 dày dài

1.6

Y Giảm 34/27 BM

1.7

Y Giảm 34/27 ĐB

2.2

Y Giảm 42/16 mỏng

1.3

Y Giảm 42/21 mỏng

1.3

Y Giảm 42/21 dày dài

1.9

Y Giảm 42/21 BM

1.9

Y Giảm 42/21 ĐB

2.5

Y Giảm 42/27 mỏng

1.3

Y Giảm 42/27 dày dài

1.9

Y Giảm 42/27 BM

1.9

Y Giảm 42/27 ĐB

2.5

Y Giảm 42/34 mỏng

1.3

Y Giảm 42/34 dày dài

1.9

Y Giảm 42/34 BM

1.9

Y Giảm 42/34 ĐB

2.5

Y Giảm 49/16 mỏng

1.5

Y Giảm 49/21 mỏng

1.3

Y Giảm 49/21 dày dài

2.1

Y Giảm 49/21 BM

1.7

Y Giảm 49/21 ĐB

2.5

Y Giảm 49/27 mỏng

1.3

Y Giảm 49/27 dày dài

2.1

Y Giảm 49/27 BM

1.7

Y Giảm 49/27 ĐB

2.5

Y Giảm 49/34 mỏng

1.3

Y Giảm 49/34 lọt tê

1.6

Y Giảm 49/34 dày dài

2.1

Y Giảm 49/34 BM

1.7

Y Giảm 49/34 ĐB

2.5

Y Giảm 49/42 mỏng

1.3

Y Giảm 49/42 dày dài

2.2

Y Giảm 49/42 BM

2

Y Giảm 49/42 ĐB

3

Y Giảm 60/16 mỏng

1.6

Y Giảm 60/21 mỏng

1.6

Y Giảm 60/21 dày dài

2

Y Giảm 60/21 ĐB

2.8

Y Giảm 60/27 mỏng

1.3

Y Giảm 60/27 dày dài

2

Y Giảm 60/27 BM

1.9

Y Giảm 60/27 ĐB

2.8

Y Giảm 60/34 mỏng

1.5

Y Giảm 60/34 dày dài

2.2

Y Giảm 60/34 BM

1.9

Y Giảm 60/34 ĐB

2.8

Y Giảm 60/34 lọt tê

1.5

Y Giảm 60/42 mỏng

1.5

Y Giảm 60/42 dày dài

2.2

Y Giảm 60/42 BM

1.9

Y Giảm 60/42 ĐB

2.8

Y Giảm 60/49 mỏng

1.4

Y Giảm 60/49 dày dài

2.2

Y Giảm 60/49 BM

2.2

Y Giảm 60/49 ĐB

3

Y 73,75,76/60 mỏng

1.4

Y 73,75,76/60 dày

2.8

Y 73,75,76/60 dày dài

2.8

Y Giảm 75/60 BM

2.6

Y Giảm 76/60 ĐB

3.5

Y 73,75,76/49 mỏng

1.7

Y 73,75,76/49 dày

2.8

Y 73,75,76/49 dày dài

2.8

Y Giảm 75/49 BM

2.6

Y Giảm 76/49 ĐB

3.5

Y 73,75,76/42 mỏng

1.7

Y 73,75,76/42 dày

2.8

Y 73,75,76/42 dày dài

2.8

Y Giảm 75/42 BM

2.6

Y Giảm 76/42 ĐB

3.5

Y 73,75,76/34 mỏng

1.7

Y 73,75,76/34 dày

2.8

Y 73,75,76/34 dày dài

2.8

Y Giảm 75/34 BM

2.6

Y Giảm 76/34 ĐB

 3.5

Y 73,75,76/27 mỏng

1.7

Y 73,75,76/27 dày

2.8

Y 73,75,76/27 dày dài

2.8

Y Giảm 75/27 BM

2.6

Y Giảm 76/27 ĐB

3.5

Y 73,75,76/21 mỏng

1.7

Y 73,75,76/21 dày

2.8

Y 73,75,76/21 dày dài

2.8

Y Giảm 75/21 BM

2.6

Y Giảm 76/21 ĐB

3.5

Y 90/73,75,76 mỏng

1.6

Y 90/73,75,76 dày

2.7

90/73,75,76 dày dài

2.7

Giảm 90/75 BM

3.4

Giảm 90/76 ĐB

3.6

Giảm 90/60 mỏng

1.8

Giảm 90/60 dày

2.8

Giảm 90/60 dày dài

2.8

Giảm 90/60 BM

3.4

Giảm 90/60 ĐB

3.6

Giảm 90/49 mỏng

1.6

Giảm 90/49 dày

2.5

Giảm 90/49 dày dài

2.5

Giảm 90/49 BM

3.4

Giảm 90/49 ĐB

3.6

Giảm 90/42 mỏng

1.6

Giảm 90/42 dày

2.5

Giảm 90/42 dày dài

2.5

Giảm 90/42 BM

3.4

Giảm 90/42 ĐB

3.6

Giảm 90/34 mỏng

1.6

Giảm 90/34 dày

2.5

Giảm 90/34 dày dài

2.5

Giảm 90/34 BM

3.4

Giảm 90/34 ĐB

3.6

Giảm 90/27 mỏng

1.6

Giảm 90/27 dày

2.5

Giảm 90/27 dày dài

2.5

Giảm 90/27 BM

3.4

Giảm 90/27 ĐB

4

Giảm 90/21 mỏng

1.6

Giảm 90/21 dày

2.5

Giảm 90/21 dày dài

2.5

Giảm 90/21 BM

3.4

Giảm 90/21 ĐB

4

Giảm 114/90 mỏng

1.8

Giảm 114/90 dày

3.3

Giảm 114/90 dày dài

3.3

Giảm 114/90 BM

3.3

Giảm 114/90 ĐB

4.3

114/73,75,76 mỏng

2

114/73,75,76 dày

3.4

114/73,75,76 dày dài

3.4

Giảm 114/75 BM

3.3

Giảm 114/76 ĐB

4.3

Giảm 114/60 mỏng

1.6

Giảm 114/60 dày

3.4

Giảm 114/60 dày dài

3.4

Giảm 114/60 BM

3.3

Giảm 114/60 ĐB

4.3

Giảm 114/49 mỏng

1.6

Giảm 114/49 dày

3.4

Giảm 114/49 dày dài

3.4

Giảm 114/49 BM

3.3

Giảm 114/49 ĐB

4.3

Giảm 114/42 mỏng

1.6

Giảm 114/42 dày

3.4

Giảm 114/42 dày dài

3.4

Giảm 114/42 BM

3.3

Giảm 114/42 ĐB

4.3

Giảm 114/34 mỏng

4.6

Giảm 114/34 dày

3.4

Giảm 114/34 dày dài

3.4

Giảm 114/34 BM

3.3

Giảm 114/34 ĐB

4.3

Giảm 114/27 mỏng

1.6

Giảm 114/27 dày

3.4

Giảm 114/27 dày dài

3.4

Giảm 114/27 BM

3.3

Giảm 114/27 ĐB

4.3

Giảm 114/21 mỏng

4.6

Giảm 114/21 dày

3.4

Giảm 114/21 dày dài

3.4

Giảm 114/21 ĐB

4.3

Giảm 120/90 mỏng

4.8

Giảm 120/114 mỏng

2

Giảm 130/90 mỏng

4.8

Giảm 130/114 mỏng

4.8

Giảm 140/114 mỏng

2.7

Giảm 140/114 dày

4.3

Giảm 140/114 BM

4.7

Giảm 140/114 ĐB

6.4

Giảm 140/90 mỏng

2.4

Giảm 140/90 dày

4.3

Giảm 140/90 BM

4.7

Giảm 140/90 ĐB

6.4

140/73,75,76 mỏng

2.4

140/73,75,76 dày

4

Giảm 140/75 BM

4.7

Giảm 140/76 ĐB

6.4

Giảm 140/60 mỏng

2.4

Giảm 140/60 dày

4

Giảm 140/60 BM

4.7

Giảm 140/60 ĐB

6.4

Giảm 140/49 mỏng

2.4

Giảm 140/49 dày

4

Giảm 140/49 ĐB

6.4

Giảm 140/42 mỏng

2.4

Giảm 140/42 dày

4

Giảm 140/42 ĐB

6.4

Giảm 140/34 mỏng

2.4

Giảm 140/34 dày

4

Giảm 140/34 ĐB

6.4

Giảm 140/27 mỏng

2.4

Giảm 140/27 dày

2.4

Giảm 150/114 mỏng

2.6

Giảm 150/90 mỏng

2.4

Giảm 168/90 BM mỏng

4.2

Giảm 168/140 mỏng

3.7

Giảm 168/140 dày

6

Giảm 168/140 BM

6.4

Giảm 168/140 ĐB

7.2

Giảm 168/114 mỏng

2.3

Giảm 168/114 dày

3.8

Giảm 168/114 BM

4.2

Giảm 168/114 BM dày

6.4

Giảm 168/114 ĐB

7.2

Giảm 168/90 mỏng

2.3

Giảm 168/90 dày

3.8

Giảm 168/90 BM dày

6.4

Giảm 168/90 BM mỏng

4.2

Giảm 168/90 ĐB

7.2

168/73,75,76 mỏng

2.3

168/73,75,76 dày

3.8

Giảm 168/75 BM

4.2

Giảm 168/76 ĐB

7.2

Giảm 168/60 mỏng

2.3

Giảm 168/60 dày

3.8

Giảm 168/60 BM

4.2

Giảm 168/60 ĐB

7.2

Giảm 168/49 mỏng

2.3

Giảm 168/49 dày

3.8

Giảm 168/49 ĐB

7.2

Giảm 168/42 mỏng

2.3

Giảm 168/42 dày

3.8

Giảm 200/168 mỏng

3.6

Giảm 200/168 dày

6.2

Giảm 200/168 BM

7

Giảm 200/168 ĐB

8

Giảm 200/168 ĐB dày

9.6

Giảm 200/140 mỏng

3.3

Giảm 200/140 dày

6

Giảm 200/140 BM

7

Giảm 200/140 ĐB

8

Giảm 200/114 mỏng

3.3

Giảm 200/114 dày

5.8

Giảm 200/114 ĐB

8

Giảm 200/90 mỏng

3.3

Giảm 200/90 dày

5.8

Giảm 200/90 ĐB

8

Giảm 200/73,75,76mỏng

3.3

Giảm 200/73,75,76 dày

5.8

Giảm 200/73,75,76 ĐB

8

Giảm 200/60 mỏng

3.3

Giảm 200/60 dày

8.5

Giảm 200/60 ĐB

8

Giảm 220/200 mỏng

4.6

Giảm 220/200 dày

6.5

Giảm 220/200 ĐB

10

Giảm 220/168 mỏng

3.6

Giảm 220/168 dày

5.8

Giảm 220/168 BM

6.4

Giảm 220/168 ĐB

7.3

Giảm 220/168 ĐB dày

10

Giảm 220/140 mỏng

4

Giảm 220/140 dày

5.5

Giảm 220/140 ĐB

7.3

Giảm 220/114 mỏng

4

Giảm 220/114 dày

5.5

Giảm 220/114 ĐB

7.3

Giảm 220/90 mỏng

4

Giảm 220/90 dày

5.5

Giảm 220/90 ĐB

7.3

Giảm 220/73,75,76mỏng

4

Giảm 220/73,75,76 dày

5.5

Giảm 220/73,75,76 ĐB

7.3

Giảm 220/60 mỏng

4

Giảm 220/60 dày

5.5

Giảm 220/60 ĐB

7.3

Giảm 225/200 mỏng

4.6

Giảm 225/200 dày

6.5

Giảm 225/200 ĐB dày

10

Giảm 225/168 mỏng

3.6

Giảm 225/168 dày

5.8

Giảm 250/220 mỏng

4.4

Giảm 250/220 dày

6.5

Giảm 250/220 ĐB

9

Giảm 250/200 mỏng

4.2

Giảm 250/200 dày

6.5

Giảm 250/200 ĐB

9

Giảm 250/168 mỏng

5.5

Giảm 250/168 dày

7

Giảm 250/168 ĐB

9

Giảm 250/140 mỏng

5.5

Giảm 250/140 dày

7

Giảm 250/140 ĐB

9

Giảm 250/114 mỏng

5.5

Giảm 250/114 dày

7

Giảm 250/114 ĐB

9

Giảm 250/90 mỏng

5

Giảm 250/90 dày

7

Giảm 250/90 ĐB

9

Giảm 250/76 mỏng

5.5

Giảm 250/76 dày

7

Giảm 250/60 mỏng

5.5

Giảm 250/60 dày

7

Giảm 280/250 mỏng

6.2

Giảm 280/250 dày

11.5

Giảm 280/220 mỏng

7

Giảm 280/220 dày

10

Giảm 280/200 mỏng

7

Giảm 280/200 dày

10

Giảm 280/168 mỏng

7

Giảm 280/168 dày

10

Giảm 315/280 mỏng

7.4

Giảm 315/280 dày

12.4

Giảm 315/250 mỏng

6.5

Giảm 315/250 dày

10.5

Giảm 315/220 mỏng

7.3

Giảm 315/220 dày

10.5

Giảm 315/200 mỏng

7.3

Giảm 315/200 dày

10.5

Giảm 315/168 mỏng

7.3

Giảm 315/168 dày

10.5

Giảm 315/140 mỏng

7.3

Giảm 315/140 dày

10.5

Giảm 315/114 mỏng

7.3

Giảm 315/114 dày

10.5

Giảm 315/140 mỏng

8.3

Giảm 400/315 mỏng

8.2

Giảm 400/315 dày

13.8

Giảm 400/280 mỏng

8.2

Giảm 400/280 dày

13.8

Giảm 400/250 mỏng

9.5

Giảm 400/250 dày

13.8

Giảm 400/220 mỏng

9.5

Giảm 400/220 dày

13.8

Giảm 400/200 mỏng

9.5

Giảm 400/200 dày

13.8

Giảm 400/168 mỏng

9.5

Giảm 400/168 dày

13.8

Giảm 500/400 mỏng

10.5

Giảm 500/400 dày

17.5

Giảm 500/335 mỏng

10.5

Giảm 500/335 dày

17.5

Giảm 500/315 mỏng

10.5

Giảm 500/315 dày

17.55.0           11 đánh giá
72.727272727273% | 8
27.272727272727% | 3
0% | 0
0% | 0
0% | 0
BA CHẠC CHẾCH 45°

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5